ClumsyMonkey.net

Our Lady Peace

  • 2008-12-31: Brampton NYE Celebration, Rose Theatre, Brampton, Ontario CSB + CSC > Microtrack

  • 2008-12-31: Brampton NYE Celebration, Rose Theatre, Brampton, Ontario CSB > MZ-R37

  • 2008-12-31: Brampton NYE Celebration, Rose Theatre, Brampton, Ontario ZR500 (CSB + CSC audio)